Cena dopravy

 

Osobní odběr

  • Pokud máte rádi osobní jednání, rádi Vás uvítáme na naší pobočce.
  • Zdarma

Česká Pošta

  • Balík do ruky
  • Cena dle aktuálního ceníku České Pošty 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Coffee-house

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.coffee-house.cz, provozovatelkou Markétou Klubalovou ,U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda, IČ: 67379176,DIČ: CZ7653160350.Příslušným úřadem provozovatele je živnostenský odbor MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, č.j.  MÚBNLSB-OOŽÚ-17264/2019-HROJA

Jsme plátci DPH.

Součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Markétou Klubalovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.


1. Vymezení pojmů


. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
.Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

.Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 

2. Postup při nakupování (objednávce) zboží

1. Vstupte do našeho Eshopu.
2. Zapiště počet kusů do připraveného pole. Stiskem klávesy "Přidat do košíku" vybrané zboží uložíte do nákupního košíku.
3. V pravém horním rohu se zobrazí "Váš nákupní košík". Po kontrole "Množství" v košíku postoupíte dál stiskem klávesy "Objednávka".
4. Vyplňte formulář s doručovací adresou a fakturačními údaji.
5. Objednávání zboží dokončíte stiskem tlačítka "Potvrdit a odeslat objednávku".
6. Na Vámi zadanou emailovou adresu, 

3. Uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.                               

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.Prodávající ke každé objednávce vystaví fakturu, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak)

4. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Platba za zboží

-Platba převodem.Číslo účtu 1033763025 / 3030 Air Bank .

-Po připsání částky na účet odesíláme zboží.

-Platba hotově přímo v naší prodejně
 

6. Doručení zboží

Česká pošta - Balík do ruky                                                                                                           

Balík do ruky je služba, kterou provozuje Česká pošta. Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště, kde si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout. Přepravce garantuje doručení do 24h ode dne podání zásilky. Tato služba je vhodná a doporučujeme ji zákazníkům.

Osobní odběr na prodejně U Zvoničky 201,Odolena Voda, 250 70 v pracovní dny Po-Pá 10-17 hod., nebo po předchozí telefonické domluvě.

7. Cena za dopravu

-Balík do ruky cena dle aktuálního ceníku České pošty

-Vyzvednutí zboží v naší prodejně zdarma. U Zvoničky 201,Odolena Voda, 250 70

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a jeví znaky opotřebování, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty (kopie), a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem skutečných a prokazatelných nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné (připadá tedy v úvahu zejména tehdy, když cenu za dopravu hradí prodávající).

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

· na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
· na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
· na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
· na dodávku novin, periodik a časopisů,
· spočívajících ve hře nebo loterii.
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

 

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašle kupující na adresu:

Markéta Klubalová  

U Zvoničky 201

ODOLENA VODA 250 70                                                                                                                                       

9. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10. Záruka a reklamace

Pro informace o záruce, reklamaci a jednotlivých postupech viz. reklamační řád.

11. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující vyplněním a odesláním své objednávky / uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné
další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.


12. Závěrečná ujednání
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.4.2010. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

Reklamace

Tento reklamační řád platí při nákupu v internetovém obchodě www.coffee-house.cz, provozovatelkou  Markétou  Klubalovou, U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda, IČ: 67379176,DIČ: CZ7653160350. Příslušným úřadem provozovatele je živnostenský odbor Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č.j MÚBNLSB-OOŽÚ-17264/2019-HROJA. Jsme plátci DPH.

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele. Reklamační řád je součástí uzavřené kupní smlouvy a upravuje vztahy mezi Markétou Klubalovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Podrobnosti naleznete v Novele občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

1. Vymezení pojmů

a. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
b. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
c. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
d. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
e. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


2. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na http://www.coffee-house.cz. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství....).

3. Rozpor s kupní smlouvou u kupujícího spotřebitele

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4. Záruka

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba 12 nebo 24 měsíců a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 12 nebo 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty (po uplynutí zákonné záruční lhůty) se reklamace řídí výhradně ustanoveními tohoto reklamačního řádu pro kupujícího, který není spotřebitelem.

5. Záruční podmínky kupujícího, který není spotřebitelem

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převozu k zákazníkovi. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Při použití zásilkové služby se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce (viz. nákupní doklad). Místem pro uplatnění reklamace je firma Markéta Klubalová, U Zvoničky 201, 250 70,Odolena Voda.
Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.

6. Záruční podmínky kupujícího spotřebitele

Dodané zboží a připojenou fakturu doporučujeme kupujícímu po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury, faktura není správně vyplněna, či je zboží poškozené. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Při pozdější reklamaci může být zjevná vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace může být z tohoto důvodu zamítnuta.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce (viz. nákupní doklad). Místem pro uplatnění reklamace je  Markéta Klubalová, U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda
Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – nikoliv na dobírku - na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na dobírku nebude přijato!
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité (na což musí být kupující před nákupem upozorněn), neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu (kopie), pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, měl by též doložit doklad o reklamaci (kopii).
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.
Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu vhodným způsobem potvrdí (zásadně emailem či osobně na prodejně) s uvedením data uplatnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to bez zbytečného odkladu.


7. Náklady spojené s reklamací u kupujícího spotřebitele

Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží k reklamaci hradí kupující s tím, že může následně žádat jejich proplacení prodávajícím. Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží zpět kupujícímu hradí prodávající, ledaže se jedná o zjevně neoprávněnou reklamaci, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá (v takovém případě nemá kupující nárok ani na proplacení jeho nákladů na dopravu).
Spotřebitel má právo i na uhrazení jiných nákladů spojených s reklamací v případě oprávněné reklamace.


8. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá:

a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému použití,
c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e. provedením nekvalifikovaného zásahu,
f. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (stříhání, lepení, sváření atd.), pokud se jedná o vady způsobené touto úpravou,
g. zboží bylo poškozeno přírodními živly.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě, vady provedené pracovníky prodávajícího apod.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

9. Způsob vyřízení reklamace kupujícího, který není spotřebitelem


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

10. Způsob vyřízení reklamace kupujícího spotřebitele


V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva (volbu má kupující):
- jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné; a není-li ani jeden z předchozích postupů možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně 3 stejné vady či 4 různé vady): právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.                                        V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou celého zboží, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů (do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady) a o tomto rozhodnutí bezodkladně informuje kupujícího (tj. zda prodávající reklamaci vyhovuje či nikoliv). Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Pokud není reklamace vyřízena do 30 dnů, má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Tato práva musí kupující u prodávajícího uplatnit.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího
buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

11. Závěrečná ujednání

Tento reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 28.4.2010. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

Stručný návod

 

Výběr zboží a vložení do košíku

- Z katalogu zboží si vyberte produkt, který si chcete zakoupit.

- Vybraný produkt si pomocí tlačítka Koupit vložte do košíku. Nezapomeňte na naše Akční nabídky, které pro Vás pravidelně připravujeme.

- V Košíku zkotrolujte, jestli už máte opravdu vše.

 


Volba způsobu dopravy a platby

- Dále si vyberte způsob dopravy a úhrady, který Vám nejvíce vyhovuje.

- Pokud jste zvolili osobní odběr, své zboží si vyzvednete na naší pobočce.

- Pokud jste vybrali některého z přepravců, doručíme Vám zboží až na místo určení.

 

Dodací údaje

- Zbývá už jen vyplnit dodací údaje.

 

Odeslání objednávky

- Odesláním košíku začneme Vaši objednávku zpracovávat. O všem dalším budete informováni e-mailem na adresu uvedenou v dodacích údajích, popřípadě budete kontaktováni telefonicky pro upřesnění detailů Vaší objednávky.

Ochrana osobních údajů

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu coffee-house.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v eshopu coffee-house.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje.

 


PROTOKOL O UKONČENÍ
VYHODNOCENÍ SOULADU S GDPR

Základní údaje:
Markéta Klubalová - Café Klub, U Zvoničky 201, 250 70, Odolena Voda, Dolínek, IČ: 67379176
Počet zaměstnanců <20
Dále jen “Café Klub”
Rozsah vyhodnocení souladu s GDPR
Vyhodnocení souladu Café Klub s GDPR proběhlo v souladu s objednávkou klienta a jako výstupy z vyhodnocení byly klientovi předány níže uvedené dokumenty.
Rozsah vyhodnocení souladu Café Klub s GDPR
Rozsah uskutečněných činností a předaných dokumentů
i. Sběr informací u klienta, osobní schůzky​
ii. Zpracování a příprava dokumentů
-​Dokument „Vstupní analýza ochrany OÚ v Café Klub“
- ​Záznamy o jednotlivých účelech zpracování OÚ
- ​Dokument „Informační povinnost subjektům údajů“
-​Nové znění „Souhlasu ze zpracováním OÚ“
- ​Návrh znění „Zpracovatelské smlouvy“
-​Dokument „Poučení pověřených osob“
-​Směrnice „Zpracování osobních dat“
- ​Certifikát „GDPR ready společnost“​​​​​​​
iii. Předání finalizovaných dokumentů​
​​​

Dodavatel, společnost Arco, s.r.o. konstatuje, že společnost Markéta Klubalová Café klub je na základě Vstupní analýzy ochrany OÚ a plnění nápravných opatření v souladu s nařízením GDPR. Společnost Markéta Klubalová Café klub je oprávněna používat označení „GDPR Ready společnost“.

V Černošicích dne 22. 5. 2018
Za dodavatele Jan Drbohlav, Arco, s.r.o.​​

Arco, s.r.o. Arbesova 862 25228 Černošice tel.: +420 720 544 427 e-mail: info@gdpr-audit.cz www.gdpr-audit.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, číslo vložky 285153 IČ 48173738 DIČ CZ48173738

Stručný přehled možností zaplacení

 

 

Platba v hotovosti

  • Zboží můžete uhradit hotově v naší prodejně

Platba převodem

  • Zboží zasíláme po připsání částky na účet nejpozději do druhého pracovního dne ode dne přijetí Vaší úhrady
  • číslo účtu 1033763025 / 3030 Air Bank