Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Coffee-house

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.coffee-house.cz, provozovatelkou Markétou Klubalovou ,U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda, IČ: 67379176,DIČ: CZ7653160350.Příslušným úřadem provozovatele je živnostenský odbor MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, č.j.  MÚBNLSB-OOŽÚ-17264/2019-HROJA

Jsme plátci DPH.

Součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Markétou Klubalovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.


1. Vymezení pojmů


. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
.Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

.Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 

2. Postup při nakupování (objednávce) zboží

1. Vstupte do našeho Eshopu.
2. Zapiště počet kusů do připraveného pole. Stiskem klávesy "Přidat do košíku" vybrané zboží uložíte do nákupního košíku.
3. V pravém horním rohu se zobrazí "Váš nákupní košík". Po kontrole "Množství" v košíku postoupíte dál stiskem klávesy "Objednávka".
4. Vyplňte formulář s doručovací adresou a fakturačními údaji.
5. Objednávání zboží dokončíte stiskem tlačítka "Potvrdit a odeslat objednávku".
6. Na Vámi zadanou emailovou adresu, 

3. Uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.                               

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.Prodávající ke každé objednávce vystaví fakturu, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak)

4. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Platba za zboží

-Platba převodem.Číslo účtu 1033763025 / 3030 Air Bank .

-Po připsání částky na účet odesíláme zboží.

-Platba hotově přímo v naší prodejně
 

6. Doručení zboží

Česká pošta - Balík do ruky                                                                                                           

Balík do ruky je služba, kterou provozuje Česká pošta. Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště, kde si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout. Přepravce garantuje doručení do 24h ode dne podání zásilky. Tato služba je vhodná a doporučujeme ji zákazníkům.

Osobní odběr na prodejně U Zvoničky 201,Odolena Voda, 250 70 v pracovní dny Po-Pá 10-17 hod., nebo po předchozí telefonické domluvě.

7. Cena za dopravu

-Balík do ruky cena dle aktuálního ceníku České pošty

-Vyzvednutí zboží v naší prodejně zdarma. U Zvoničky 201,Odolena Voda, 250 70

8. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a jeví znaky opotřebování, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty (kopie), a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem skutečných a prokazatelných nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné (připadá tedy v úvahu zejména tehdy, když cenu za dopravu hradí prodávající).

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

· na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
· na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
· na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
· na dodávku novin, periodik a časopisů,
· spočívajících ve hře nebo loterii.
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

 

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašle kupující na adresu:

Markéta Klubalová  

U Zvoničky 201

ODOLENA VODA 250 70                                                                                                                                       

9. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10. Záruka a reklamace

Pro informace o záruce, reklamaci a jednotlivých postupech viz. reklamační řád.

11. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující vyplněním a odesláním své objednávky / uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné
další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.


12. Závěrečná ujednání
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.4.2010. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

Stručný návod

 

Výběr zboží a vložení do košíku

- Z katalogu zboží si vyberte produkt, který si chcete zakoupit.

- Vybraný produkt si pomocí tlačítka Koupit vložte do košíku. Nezapomeňte na naše Akční nabídky, které pro Vás pravidelně připravujeme.

- V Košíku zkotrolujte, jestli už máte opravdu vše.

 


Volba způsobu dopravy a platby

- Dále si vyberte způsob dopravy a úhrady, který Vám nejvíce vyhovuje.

- Pokud jste zvolili osobní odběr, své zboží si vyzvednete na naší pobočce.

- Pokud jste vybrali některého z přepravců, doručíme Vám zboží až na místo určení.

 

Dodací údaje

- Zbývá už jen vyplnit dodací údaje.

 

Odeslání objednávky

- Odesláním košíku začneme Vaši objednávku zpracovávat. O všem dalším budete informováni e-mailem na adresu uvedenou v dodacích údajích, popřípadě budete kontaktováni telefonicky pro upřesnění detailů Vaší objednávky.

Ochrana osobních údajů

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu coffee-house.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v eshopu coffee-house.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje.

 


PROTOKOL O UKONČENÍ
VYHODNOCENÍ SOULADU S GDPR

Základní údaje:
Markéta Klubalová - Café Klub, U Zvoničky 201, 250 70, Odolena Voda, Dolínek, IČ: 67379176
Počet zaměstnanců <20
Dále jen “Café Klub”
Rozsah vyhodnocení souladu s GDPR
Vyhodnocení souladu Café Klub s GDPR proběhlo v souladu s objednávkou klienta a jako výstupy z vyhodnocení byly klientovi předány níže uvedené dokumenty.
Rozsah vyhodnocení souladu Café Klub s GDPR
Rozsah uskutečněných činností a předaných dokumentů
i. Sběr informací u klienta, osobní schůzky​
ii. Zpracování a příprava dokumentů
-​Dokument „Vstupní analýza ochrany OÚ v Café Klub“
- ​Záznamy o jednotlivých účelech zpracování OÚ
- ​Dokument „Informační povinnost subjektům údajů“
-​Nové znění „Souhlasu ze zpracováním OÚ“
- ​Návrh znění „Zpracovatelské smlouvy“
-​Dokument „Poučení pověřených osob“
-​Směrnice „Zpracování osobních dat“
- ​Certifikát „GDPR ready společnost“​​​​​​​
iii. Předání finalizovaných dokumentů​
​​​

Dodavatel, společnost Arco, s.r.o. konstatuje, že společnost Markéta Klubalová Café klub je na základě Vstupní analýzy ochrany OÚ a plnění nápravných opatření v souladu s nařízením GDPR. Společnost Markéta Klubalová Café klub je oprávněna používat označení „GDPR Ready společnost“.

V Černošicích dne 22. 5. 2018
Za dodavatele Jan Drbohlav, Arco, s.r.o.​​

Arco, s.r.o. Arbesova 862 25228 Černošice tel.: +420 720 544 427 e-mail: info@gdpr-audit.cz www.gdpr-audit.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, číslo vložky 285153 IČ 48173738 DIČ CZ48173738