Reklamace

Reklamace

Tento reklamační řád platí při nákupu v internetovém obchodě www.coffee-house.cz, provozovatelkou  Markétou  Klubalovou, U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda, IČ: 67379176,DIČ: CZ7653160350. Příslušným úřadem provozovatele je živnostenský odbor Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č.j MÚBNLSB-OOŽÚ-17264/2019-HROJA. Jsme plátci DPH.

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele. Reklamační řád je součástí uzavřené kupní smlouvy a upravuje vztahy mezi Markétou Klubalovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Podrobnosti naleznete v Novele občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

1. Vymezení pojmů

a. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
b. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
c. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
d. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
e. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


2. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na http://www.coffee-house.cz. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství....).

3. Rozpor s kupní smlouvou u kupujícího spotřebitele

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4. Záruka

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba 12 nebo 24 měsíců a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 12 nebo 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty (po uplynutí zákonné záruční lhůty) se reklamace řídí výhradně ustanoveními tohoto reklamačního řádu pro kupujícího, který není spotřebitelem.

5. Záruční podmínky kupujícího, který není spotřebitelem

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převozu k zákazníkovi. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Při použití zásilkové služby se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce (viz. nákupní doklad). Místem pro uplatnění reklamace je firma Markéta Klubalová, U Zvoničky 201, 250 70,Odolena Voda.
Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.

6. Záruční podmínky kupujícího spotřebitele

Dodané zboží a připojenou fakturu doporučujeme kupujícímu po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury, faktura není správně vyplněna, či je zboží poškozené. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Při pozdější reklamaci může být zjevná vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace může být z tohoto důvodu zamítnuta.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce (viz. nákupní doklad). Místem pro uplatnění reklamace je  Markéta Klubalová, U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda
Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – nikoliv na dobírku - na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na dobírku nebude přijato!
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité (na což musí být kupující před nákupem upozorněn), neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu (kopie), pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, měl by též doložit doklad o reklamaci (kopii).
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.
Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu vhodným způsobem potvrdí (zásadně emailem či osobně na prodejně) s uvedením data uplatnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to bez zbytečného odkladu.


7. Náklady spojené s reklamací u kupujícího spotřebitele

Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží k reklamaci hradí kupující s tím, že může následně žádat jejich proplacení prodávajícím. Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží zpět kupujícímu hradí prodávající, ledaže se jedná o zjevně neoprávněnou reklamaci, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá (v takovém případě nemá kupující nárok ani na proplacení jeho nákladů na dopravu).
Spotřebitel má právo i na uhrazení jiných nákladů spojených s reklamací v případě oprávněné reklamace.


8. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá:

a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému použití,
c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e. provedením nekvalifikovaného zásahu,
f. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (stříhání, lepení, sváření atd.), pokud se jedná o vady způsobené touto úpravou,
g. zboží bylo poškozeno přírodními živly.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě, vady provedené pracovníky prodávajícího apod.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

9. Způsob vyřízení reklamace kupujícího, který není spotřebitelem


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

10. Způsob vyřízení reklamace kupujícího spotřebitele


V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva (volbu má kupující):
- jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné; a není-li ani jeden z předchozích postupů možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně 3 stejné vady či 4 různé vady): právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.                                        V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou celého zboží, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů (do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady) a o tomto rozhodnutí bezodkladně informuje kupujícího (tj. zda prodávající reklamaci vyhovuje či nikoliv). Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Pokud není reklamace vyřízena do 30 dnů, má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Tato práva musí kupující u prodávajícího uplatnit.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího
buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

11. Závěrečná ujednání

Tento reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 28.4.2010. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

Reklamace

Tento reklamační řád platí při nákupu v internetovém obchodě www.coffee-house.cz, provozovatelkou  Markétou  Klubalovou, U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda, IČ: 67379176,DIČ: CZ7653160350. Příslušným úřadem provozovatele je živnostenský odbor Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č.j MÚBNLSB-OOŽÚ-17264/2019-HROJA. Jsme plátci DPH.

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele. Reklamační řád je součástí uzavřené kupní smlouvy a upravuje vztahy mezi Markétou Klubalovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Podrobnosti naleznete v Novele občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb., kterým se mění zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

1. Vymezení pojmů

a. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
b. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
c. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
d. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
e. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


2. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na http://www.coffee-house.cz. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství....).

3. Rozpor s kupní smlouvou u kupujícího spotřebitele

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4. Záruka

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba 12 nebo 24 měsíců a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 12 nebo 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty (po uplynutí zákonné záruční lhůty) se reklamace řídí výhradně ustanoveními tohoto reklamačního řádu pro kupujícího, který není spotřebitelem.

5. Záruční podmínky kupujícího, který není spotřebitelem

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převozu k zákazníkovi. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Při použití zásilkové služby se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce (viz. nákupní doklad). Místem pro uplatnění reklamace je firma Markéta Klubalová, U Zvoničky 201, 250 70,Odolena Voda.
Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.

6. Záruční podmínky kupujícího spotřebitele

Dodané zboží a připojenou fakturu doporučujeme kupujícímu po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury, faktura není správně vyplněna, či je zboží poškozené. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Při pozdější reklamaci může být zjevná vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace může být z tohoto důvodu zamítnuta.
Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce (viz. nákupní doklad). Místem pro uplatnění reklamace je  Markéta Klubalová, U Zvoničky 201,250 70 ,Odolena Voda
Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – nikoliv na dobírku - na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na dobírku nebude přijato!
Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité (na což musí být kupující před nákupem upozorněn), neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu (kopie), pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, měl by též doložit doklad o reklamaci (kopii).
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.
Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu vhodným způsobem potvrdí (zásadně emailem či osobně na prodejně) s uvedením data uplatnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to bez zbytečného odkladu.


7. Náklady spojené s reklamací u kupujícího spotřebitele

Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží k reklamaci hradí kupující s tím, že může následně žádat jejich proplacení prodávajícím. Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží zpět kupujícímu hradí prodávající, ledaže se jedná o zjevně neoprávněnou reklamaci, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá (v takovém případě nemá kupující nárok ani na proplacení jeho nákladů na dopravu).
Spotřebitel má právo i na uhrazení jiných nákladů spojených s reklamací v případě oprávněné reklamace.


8. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá:

a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému použití,
c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e. provedením nekvalifikovaného zásahu,
f. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (stříhání, lepení, sváření atd.), pokud se jedná o vady způsobené touto úpravou,
g. zboží bylo poškozeno přírodními živly.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě, vady provedené pracovníky prodávajícího apod.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

9. Způsob vyřízení reklamace kupujícího, který není spotřebitelem


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

10. Způsob vyřízení reklamace kupujícího spotřebitele


V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva (volbu má kupující):
- jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné; a není-li ani jeden z předchozích postupů možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně 3 stejné vady či 4 různé vady): právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.                                        V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou celého zboží, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)
O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů (do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady) a o tomto rozhodnutí bezodkladně informuje kupujícího (tj. zda prodávající reklamaci vyhovuje či nikoliv). Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Pokud není reklamace vyřízena do 30 dnů, má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Tato práva musí kupující u prodávajícího uplatnit.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího
buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

11. Závěrečná ujednání

Tento reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 28.4.2010. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

Přihlášení